Slovenska čebelarska dediščina prejme status svetovne dediščine ZN aprila

LJUBLJANA, Slovenija (AP) — Slovenija skrbi za brenčanje čebel.

Potem ko je Slovenija leta 2008 pridobila podporo Združenih narodov za ustanovitev svetovnega dneva čebel, so uradniki v četrtek sporočili, da bo čebelarska dediščina te majhne evropske države dodana na seznam kulturne dediščine človeštva, ki jo je treba varovati.

Ta stran zahteva Javascript.

Za branje vrhunske vsebine potrebujete Javascript. Omogočite ga v nastavitvah brskalnika.

kAm&}t$r~ 6IA6CED 82E96C:?8 😕 |@C@44@ E9:D H66< 564:565 E92E $=@G6?:2VD 6?ECJ \ q66<66A:?8 :? $=@G6?:2[ 2 (2J @7 {:76 \ 56D6CG6D &]}]C64@8?:E:@? 2டி 2? 6I2>A=6 @7 2? :>A@CE2?E 4F=EFC2= EC25:E:@?[ $=@G6?:2VD |:?:DECJ @7 rF=EFC6 D2:5]k^ Da

kAm%96 >:?:DECJ D2:5 E96 3:5 56>@?DEC2E65 E96 C:49?6DD @7 E96 366<66A:?8 96C:E286 :? $=@G6?:2 \ :ED =@?8 9:DE@CJ 2?5 6IE6?D:G6 D<:==D[ <?@H=6586 2?5 AC24E:46D A2DD65 5@H? 7C@> 86?6C2E:@? E@ 86?6C2E:@?]k^ Da

kAm“(:E9 :ED :>>@G23=6 2?5 >@G23=6 96C:E286[ 366<66A:?8 😀 DEC@?8=J 6>365565 😕 $=@G6?:2[ 2?5 😕 >@56C? E:>6D 2=D@ 36:?8 56G6=@A65 😀 366<66A:?8 😕 FC32? 6?G:C@?>6?ED[” E96 DE2E6>6?E 25565]k^ Da

kAmrF=EFC6 |:?:DE6C pDE2 ‘C6č<@ =236==65 :E 2D 2?@E96C 8C62E 4F=EFC2= 249:6G6>6?E 7@C E96 4@F?ECJ]“q66D 2 ?5 366<66A:?8 >FDE 36 8:G6? DA64:2= 2EE6?E:@? 😕 E:>6D @7 4=:>2E6 492?86[ 2?5 EC25:E:@?2= 366<66A:?8 ]]]>FDE 36 6DA64:2==J ?FCECC65]Qk^Am

kAm$=@G6?:2? 366<66A6CD 92G6 2C@F?5 a__[___ 366 4@=@?:6D 2?5 2 5@>6DE:4 DF3\DA64:6D[ E96 r2C?:@=2? 366 E92EVD <?@H? 7@C :ED “5@4:=:EJ[ 5:=:86?46[ 9F>:=:EJ[ 2?5 2 8C62E D6?D6 @7 @C:6?E2E:@?]”k^Da

kAm“q66D 2C6 <6AE >@DE=J 😕 H@@56? 2A:2C:6D ?62C 366<66A6CD' 9@>6D[Q E96 6?ECJ @? &}t$r~ H63D:E6 D2:5] “r@>>F?:E:6D 6IAC6DD 2 =@G:?8 2?5 C6DA64E7F= 2EE:EF56 E@H2C5D 366D[ 2?5 E96 C6=2E65 <?@H=6586[ D<:==D 2?5 AC24E:46D 2C6 D92A65 3J 46?EFC:6D @7 EC25:E:@? 2?5 EC2?D>:EE65 7C@> 86?6C2E:@? E@ 86?6C2E:@?]”k^Da

kAm%96 &]}]v6?6C2= pDD6>3=J 2E $=@G6?:2VD :?:E:2E:G6 92D 564=2C65 |2J a_ 2D E96 (@C=5 q66 s2J]$ =@G6?:2 92D DEC6DD65 E96 ?665 E@ C2:D6 2H2C6?6DD @7 E96 :>A@CE2?46 @7 366D 2?5 E96 52?86CD E@ E96:C DFCG:G2=]k ^Da

READ  Strictly Come Dance Pro Nadia Baiskova 'ločena' od zaročenca slovenskega nogometaša

kAm%96 52E6 7@C E96 @3D6CG2?46 H2D 49@D6? 2D :E H2D E96 3:CE952E6 @7 p?E@? y2?D2[ 2? `g\E9 46?EFCJ A:@?66C @7 >@56C? 2A:4F=EFC6[ E96 &]}]u@@5 2?5 p8C:4F=EFC6 ~C82?:K2E:@? D2JD]y2?D2 42>6 7C@> 2 72>:=J @7 366<66A6CD :? $=@G6?:2[ H96C6 366<66A:?8 :D 2? :>A@CE2?E 28C:4F=EFC2= 24E:G:EJ H:E9 2 =@?8\DE2?5:?8 EC25:E:@?]k^ Da

kAm}@H252JD[ 366<66A:?8 😀 2=D@ 2 E@FC:D> 2EEC24E:@? 😕 $=@G6?:2[ H:E9 G:D:E@CD @776C65 E@FCD @7 366<66A:?8 D:E6D ?6DE=65 2>@?8 $=@G6?:2VD DEF??:?8 p=A:?6 A62<D]k^ Da

kAm&}t$r~ 2=D@ :?4=F565 E96 EC25:E:@? @7 {:A:KK2?6C 9@CD6 3C665:?8 😕 $=@G6?:2 2?5 D6G6? @E96C 4@F?EC:6D E@ :ED =:DE @7 E96 x?E2?8:3=6 rF=EFC2= w6C:E286 @7 wF>2?:EJ[ $=@G6?:2 D2:5]k^ Da

kAm$=@G6?:2 925 7:=65 E96 3:5 @? 3692=7 @7 6:89E 4@F?EC:6D H:E9 E9:D EC25:E:@? :?4=F5:?8 pFDEC:2[ q@D?:2\w6CK68@G:?2[ rC@2E:2[ wF?82CJ[ xE2=J[ #@>2?:2 2?5 $=@G2<:2]k^ Da

Avtorske pravice 2022 Associated Press. Vse pravice pridržane. Te vsebine ni dovoljeno objavljati, predvajati, prepisati ali ponovno distribuirati brez dovoljenja.

Marko Andrej

“Zombi fanatik. Nagrajeni ljubitelj potovanj. Navdušen glasbeni kreten. Spletni strokovnjak za internet. "

Related Posts

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Read also x