Sklepi vlade s sej vladnega odbora

Odziv na sprejete sklepe Državnega sveta o problematiki vse večjega obsega ekološko občutljivih območij trajnega travinja.

Vlada se je na današnji seji odbora vlade za gospodarstvo odzvala na sklepe, ki jih je sprejel Državni svet.

V Naturi 2000 je obvezna zahteva za države članice, da določijo določeno območje trajnega travinja kot okoljsko občutljivo trajno travinje (ESPG). Zahteva po ohranjanju okoljsko občutljivega trajnega travinja je za vse prijavitelje neposredna plačilna intervencija (osnovno plačilo, proizvodno povezana plačila ter plačila okoljskega in podnebnega programa) ter nekatere intervencije za razvoj podeželja: naravni dejavniki (ANF), plačila za kmetijske površine – okolje. in podnebna plačila (AECP), plačila za prejemnike ekološkega kmetovanja (OF), plačila za biološko varstvo rastlin (BPP), plačila za lokalne vrste in sorte (LOBV), plačila Natura 2000 (N2000) in financiranje za dobro počutje živali (AW).

Zavod RS za varstvo narave je določil območja ESPG na podlagi strokovnih ocen in ob upoštevanju stanja zavarovanih vrst in habitatov znotraj območij Natura 2000. Območje ESPG varuje trajne pašnike ali GERK-e (tj. strnjene površine kmetijskih ali gozdnih zemljišč, z enako dejansko rabo kot kmetijsko zemljišče), trajne pašnike, travnike z razpršenimi neupravičenostmi. in obsežni trajno zatravljeni sadovnjaki. Običajna kmetijska raba zemljišč, vključno z oranjem in kolobarjenjem, je dovoljena na obstoječih obdelovalnih površinah v skladu z veljavnimi predpisi. Podobno se lahko uporabljajo obstoječi trajni nasadi v skladu s kmetijsko prakso in veljavnimi predpisi. Kljub temu vlagateljem v skupni vlogi za zahtevek za posege po strateškem načrtu skupne kmetijske politike ni dovoljeno spreminjati trajnega travinja (z zgoraj navedenimi vlogami GERK-ov), vključno s prepovedjo oranja na teh površinah. Slovenija naj poudari, da se je območje ESPG v letu 2015 na podlagi okoljskega poročila in glede na prispevek ESPG k biotski raznovrstnosti razširilo z 22.500 ha trajnega travinja na 32.600 ha. Zaščitite 33.000 hektarjev trajnih travišč znotraj območij Natura 2000 v novi skupni strateški kmetijski politiki za obdobje 2023–2027. To povečanje je izrecno zahtevala Evropska komisija v procesu pogajanj o strateškem načrtu.

READ  Slovenska podjetja za znižanje stroškov energije kmetom namenjajo 51 51,6 milijona evrov

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) aktivno išče načine, kako izpolniti zavezo Evropske unije, hkrati pa na območjih ESPG še vedno kmetovati po običajni praksi. Rešitve je treba uskladiti z Evropsko komisijo.

Vlada je v razvojni načrt za obdobje 2023–2026 uvrstila nov projekt, izgradnjo centralne kuhinje Splošne bolnišnice (GH) Nova Gorica in nadgradnjo Logističnega centra Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). projekt

Vlada je na današnji seji odbora za državno ureditev in javne zadeve v razvojni načrt za obdobje 2023–2026 dodala nov projekt, in sicer izgradnjo centralne kuhinje GH Nova Gorica in povečanje vrednosti nacionalnega podjetja. Projekt Logističnega centra javnega zdravja (NIJZ).

v Novi Gorici dr. Izgradnja centralne kuhinje Splošne bolnišnice Franka Terkanka obsega zaključna gradbena, obrtniško-inštalacijska dela in nabavo (izdelava, dobava in montaža) opreme. Vključuje tudi dokončanje menze za zaposlene kot prve faze druge faze že zgrajenega in delno opremljenega Urgentnega centra Nova Gorica. Investicija v skladu z Načrtom izvedbe projekta (PZI) obsega izgradnjo centralne bolnišnične kuhinje v kleti objekta, nedokončane kadrovske menze in spremljajočih prostorov. Ocenjena vrednost investicije po stalnih in tekočih cenah je 5.015.420,00 EUR z DDV, od tega Ministrstvo za zdravje (MZ) zagotovi 4.805.580,00 EUR in GH Nova Gorica 209.840,00 EUR.

Naložba v logistični center Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) vključuje nakup in obnovo objekta na Letališki cesti 29 v Ljubljani ter nakup opreme, potrebne za vzpostavitev logističnega centra in kampusa NIJZ. Servisno prodajni center. Na podlagi organizacijskih značilnosti in standardov farmacevtske industrije bo investicija omogočila optimalen in kontinuiran potek dela v varnem in stabilnem okolju tudi v primeru nenadnega izbruha nalezljivih bolezni v prihodnosti. Vse to bo posredno vplivalo na varovanje in izboljšanje javnega zdravja, kar je cilj NIJZ. Nova ocenjena vrednost investicije po stalnih in tekočih cenah znaša 4.858.046 EUR z DDV, kar je za 1.160.205,87 EUR več od ocenjene vrednosti investicije v potrjenem dokumentu identifikacije investicijskega projekta, in sicer 3.697.840,13 EUR. Investicijo bo v celoti izvedlo ministrstvo za zdravje.

READ  Finančni minister Sitharaman je obljubil, da bo dal "polno podporo" gospodarskemu okrevanju Šrilanke

Mojca Andreja

Nagnjena je k apatiji. Nevidni raziskovalec. Vseživljenjski guru slanine. Potovalni odvisnik. Organizator. "

Related Posts

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Read also x