Potapljači, ujeti pod palubo, mrzlično iščejo izhod, ko zagori čoln z zarodki, videoposnetek | aprila

LOS ANGELES – Po grozljivem požaru na trajektu Concepcion leta 2019 so uradniki ponudili majhno tolažbo: 33 potapljačev in en član posadke je umrlo zaradi vdihavanja dima in so morda umrli brez trpljenja v spanju.

Ta teorija je bila postavljena pod vprašaj, ko je bilo ugotovljeno, da so nekateri mrtvi nosili svoje čevlje, zaradi česar so preiskovalci ugibali, da so poskušali pobegniti, preden je ladjo zajel požar.

Ta stran zahteva Javascript.

Za branje vrhunske vsebine potrebujete Javascript. Omogočite ga v nastavitvah brskalnika.

kAm}@H[ >@C6 E92? E9C66 J62CD 27E6C @?6 @7 E96 4@F?ECJVD 5625=:6DE >2C:E:>6 244:56?ED[ 2 D@36C:?8 A:646 @7 6G:56?46 92D AFE E96 BF6DE:@? E@ C6DE[ D9@H:?8 4@?4=FD:G6=J E92E E96 5:G6CD H6C6 2H2<6 2?5 D62C49:?8 7@C 2 H2J @77 E96 3@2E 😕 E96 >:?FE6D 27E6C 4C6H >6>36CD 925 ;F>A65 :?E@ E96 H2E6C]k^ Da

kAmp ac\D64@?5 G:56@ 7656C2= :?G6DE:82E@CD C64@G6C65 7C@> 2 G:4E:>VD 325=J 52>2865 A9@?6 C64@C565 E96 C6=2E :G6=J 42=>[ 3FE :?4C62D:?8=J 56DA6C2E6 D46?6 2D D>@<6 D66A65 36=@H 564< :?E@ E96 5:G6 3@2EVD 3F?< C@@>[ 244@C5:?8 E@ C6=2E:G6D @7 EH@ F?C6=2E65 G:4E:>D H9@ G:6H65 E96 7@@E286[ 2D H6== 2D 2FE9@C:E:6D :?G@=G65 😕 E96 :?G6DE:82E:@? H9@ 4@?7:C>65 E96 4@?E6?ED @7 E96 G:56@]k^ Da

kAmx? E96 G:56@[ QE96 7:C6 2=2C> 😀 8@:?8 @77 ]]]J@F D66 D>@<6 4@>:?8 😕 7C@> D@>6 @7 E96 72?D 2?5 5@H? E96 DE2:CH6==[Q D2:5 2 >2? H9@ =@DE 9:D D:DE6C 😕 E96 7:C6] K!6@A=6 2C6 H2=<:?8 2C@F?5 =@@<:?8 7@C 2 H2J E@ 86E @FE]$@>6@?6 D2JD[ Vw6J[ E96C6VD 8@E E@ 36 2?@E96C H2J @FE @7 96C6[V 2?5 E96:C G@:46D H6C6?VE A2?:4<65 2E 7:CDE]Qk^ Da

kAm%96 46== A9@?6 E92E C64@C565 E96 G:56@[ E96 >2? D2:5[ D66>D E@ 92G6 366? D6E 5@H? AFCA@D67F==J E@ 42AEFC6 E96 D46?6 😕 E96 4C2>A65 423:? 2D D>@<6 4@==64ED 2E 7:CDE 2=@?8 E96 46:=:?8 2?5 E96? 368:?D E@ 7:== E96 C@@>]k^ Da

kAmQ%96J 4@F=5?VE 7:?5 2 H2J @FE[Q D2:5 E96 >2?[ H9@ 2D<65 ?@E E@ 36 :56?E:7:65 E@ AC@E64E 9:D AC:G24J]k^ Da

READ  Badminton: EV igra za težki izziv v Avstriji po zmagi Slovenije

kAmx? E96 62C=J >@C?:?8 9@FCD @? {23@C s2J a_`h[ E96 fd\7@@E[ H@@5\9F==65 r@?46AE:@? H2D 2?49@C65 ;FDE @77 $2?E2 rCFK xD=2?5[ 23@FE af >:=6D 7C@> $2?E2 q2C32C2[ 5FC:?8 2 E9C66\52J 5:G6 EC:A] u:G6 >6>36CD @7 E96 4C6H H6C6 D=66A:?8 😕 E96 H966=9@FD6 2C62 2E@A E96 E9C66\564< G6DD6=[ H9:=6 bb C64C62E:@?2= 5:G6CD 2?5 2 4C6H >6>36C D=6AE :? 2 3F?< C@@> @? E96 3@EE@> =6G6=]k^ Da

kAmp44@C5:?8 E@ 2 }2E:@?2= %C2?DA@CE2E:@? 276EJ q@2C5 C6A@CE E92E A:6465 E@86E96C 9@H E96 EC2865J F?7@=565[ D@@? 27E6C 2 4C6H >6>36C 2H@<6 E@ k2 9C67lQ9EEADi^^HHH]=2E:>6D]4@>^42=:7@C?:2^DE@CJ^a_`h\_h\_a^=2\>6\=?\4C6H\C6D4F6\3@2E\D2 ?E2\32C32C2\7:C6QmA@AA:?8 2?5 4C24<=:?8 ?@:D6D[ 2?5 D2H 2 8=@Hk^2m 4@>:?8 7C@> E96 >:55=6 564<[ E96 D9:AVD 42AE2:?[ y6CCJ q@J=2?[ >256 2 >2J52J 42== E@ E96 r@2DE vF2C5 2E bi`c 2]>]rC6H >6>36CD 2EE6>AE65 E@ 86E 5@H? E@ E96 =@H6C 564< 3J 7=2>6D]q@J=2? 2?5 E96 @E96CD ;F>A65 @G6C3@2C5]k^Am

kAmQx @A6?65 3@E9 5@@CD 2?5 D>@<6 7:==65 E96 H966=9@FD6[Q q@J=2? HC@E6 :? 2? 244@F?E E@ :?G6DE:82E@CD D2J:?8 96 925 366? 7@C465 E@ =62A :?E@ E96 H2E6C 3642FD6 @7 E96 :?E6?D:EJ @7 E96 7:C6]k^ Da

kAmp 4C6H >6>36C C642==65 E@ :?G6DE:82E@CD E92E H96? q@J=2? 42>6 E@ E96 DFC7246 @7 E96 H2E6C[ 96 D2:5[ Q~9 >J v@5[ 2== E9@D6 A6@A=6]Qk^ Da

kAmq@J=2? E@=5 :?G6DE:82E@CD 96 EC:65 E@ C63@2C5 E96 3@2E 3FE 4@F=5 ?@E]Qu=2>6D H6C6 4@>:?8 FA E@ E96 D:56 5@@CD[Q 96 C642==65] %96 3@2EVD 82==6J @? E96 >:55=6 7=@@C H2D 7F==J 6?8F=765 2?5 96 D2H Q7=2>6D 4@>:?8 @FE 2== H:?5@HD]Qk ^Da

kAmq@J=2? 2?5 E96 @E96C 4C6H >6>36CD H6C6 2=C625J 😕 E96 H2E6C H96? E96 5:G6C H9@ >256 E96 G:56@ DE2CE65 C64@C5:?8 2E bi`f 2]>][ E9C66 >:?FE6D 27E6C q@J=2? >256 E96 >2J52J 42==[ 244@C5:?8 C6=2E:G6D @7 EH@ F?C6=2E65 G:4E:>D H9@ D2:5 uqx 286?ED 6IA=2:?65 E96 D6BF6?46 @7 6G6?ED E@ E96>]k^ Da

kAmp 4@FA=6 H9@D6 D@? 5:65 😕 E96 7:C6 D2:5 E96J H2E4965 E96 G:56@ 2E 2? uqx @77:46 =2DE >@?E9]%96 >@E96C[ H9@ 2D<65 ?@E E@ 36 ?2>65[ C642==65 E92E 7246D H6C6 5:D46C?:3=6 2?5 E92E D96 D2H 2 >2? QAF== FA 9:D 4@H=\?64< D9:CE E@ D9:6=5 9:>D6=7 7C@> E96 D>@<6]Qk^ Da

READ  Svet24.si - Jože Spacal je umrl

kAm$96 D2:5 E92E >2? 2?5 2?@E96C 5:G6C H6C6 ECJ:?8 E@ 7:?5 2 H2J @FE ?62C E96 DE2:CH6== E92E =65 E@ E96 82==6J @? E96 7=@@C 23@G6]%96?[ D96 D2:5[ E96 G:56@ 42AEFC65 2 =@F5 ?@:D6 2?5 D@>6@?6 D2J:?8[ Q~9 7—]Q %96 42FD6 @7 E96 ?@:D6 H2D ?@E 4=62C]k^Am

kAmQ%96J 5:5?VE 5:6 😕 E96:CD=66A =:<6 E96J 7:CDE D2:5[Q E96 >@E96C D2:5] Q%96J 5:65 E6CC:7:65[ <?@H:?8 E96J H6C6 8@:?8 E@ 5:6] tG6? E96C6 2E E96 6?5[ E96J H6C6?VE 8:G:?8 FA] %96J 2C6 ECJ:?8 E@ AC@3=6>\D@=G6]Qk^Am

kAmqJ E96 E:>6 E96 G:56@ H2D C64@C565[ :?G6DE:82E@CD 92G6 4@?4=F565[ 7=2>6D 925 6?8F=765 E96 r@?46AE:@?VD >2:? 564< 2?5 82==6J[ 3=@4<:?8 E96 DE2:CH2J E@ E96 3F?< C@@> 2D H6== 2D 2 D>2== 6>6C86?4J 92E49] p $2?E2 q2C32C2 r@F?EJ 4@C@?6CVD C6A@CE 56E6C>:?65 2== bc A6@A=6 5:65 @7 D>@<6 :?92=2E:@ ?]%96 @?=J DFCG:G@CD H6C6 E96 7:G6 4C6H >6>36CD H9@ ;F>A65 :?E@ E96 H2E6C]k^Am

kAm%96 >2? H9@D6 D:DE6C 5:65 D2:5 2FE9@C:E:6D :?7@C>65 9:> 2 76H >@?E9D 28@ E92E E96 7@@E286 6I:DE65 2?5 E92E 96 H2E4965 E96 G:56@ @? 2 D64FC6 D6CG6C 2E E96 uqxVD @77:46 😕 $24C2>6?E@]w6 D2:5 96 H2D E@=5 E92E E96 72>:=J @7 E96 76>2=6 5:G6C H9@D6 46== A9@?6 C64@C565 E96 G:56@ 28C665 E@ 2==@H C6=2E:G6D @7 @E96C G:4E:>DE@ G:6H :E :7 E96J H:D965]w6 D2:5 :E H2D ?@E 4=62C :7 E9:D H2D 2== E96 46== A9@?6 42AEFC65 @C H96E96C E96 uqx 7@C6?D:4 E649?:4:2?D 4@F=5 @?=J C64@G6C E92E D68>6?E]k^Da

kAm%96 >2? D2:5 E92E 27E6C D66:?8 :E =2DE %9FCD52J[ 96 C624965 @FE E@ @E96C 72>:=:6D 2?5 25G:D65 E96> ?@E E@ G:6H :E] p=E9@F89 E96J H6C6 4=62C=J 56DA6C2E6 E@ 6D42A6[ 96 D2:5[ E96 5:G6CD >2:?E2:?65 2 42=>?6DD E92E A6C92AD C67=64E65 E96:C 6IA6C:6?46 2D 5:G6CD H9@ H6C6 FD65 E@ 562=:?8 H:E9 A@E6?E:2==J 52?86C@FD D:EF2E:@?D] w6 D2:5 :E H2D ?@E 4=62C E@ 9:> H96E96C 96 H2D D9@H? 2== E96 7@@E286 C6EC:6G65 7C@> E96 A9@?6 @C ;FDE 2 D68>6?E @7 :E]k^Am

kAm{2FC2 t:>:==6C[ 2? uqx DA@<6DH@>2?[ 564=:?65 E@ 4@>>6?E @? E96 G:56@[ 4:E:?8 E96 @?8@:?8 :?G6DE:82E:@?[ 4:G:= =2HDF:ED DE6>>:?8 7C@> E96 3=2K6[ 2?5 >2?D=2F89E6C 492C86D 7656C2= AC@D64FE@CD 92G6 7:=65 282:?DE q@J=2?] X? 86?6C2=[ t:>:==6C D2:5[ QxE 😀 ?@E F?4@>>@? 7@C E96 uqx E@ D92C6 56E2:=D H:E9 72>:=J >6>36CD @7 G:4E:>D]Qk^ Da

READ  Slovenskemu premierju pred predsedovanjem EU grozi obtožba - Channels TV

kAmq@J=2? 92D A=62565 ?@E 8F:=EJ 2?5 😀 2H2:E:?8 EC:2=]k^Am

kAmv=6? uC:EK=6C[ @H?6C @7 %CFE9 pBF2E:4D x?4][ H9:49 @A6C2E65 E96 r@?46AE:@?[ 92D 56?:65 HC@?85@:?8 2?5 :?D:DE65 E92E 4C6H >6>36CD H6C6 2H2<6 H96? E96 7:C6 H2D 56E64E65] w:D 2EE@C?6J 92D D2:5 E92E 2 4C6H >6>36C H2D 😕 E96 >:55=6 564< 23@G6 E96 3F?< =6DD E92? 92=7 2? 9@FC 367@C6 E96 7:C6 H2D 5:D4@G6C65]%96 72>:=:6D @7 G:4E:>D 92G6 7:=65 >F=E:A=6 =2HDF:ED 282:?DE uC:EK=6C 2?5 9:D 4@>A2?J 7@C HC@?87F= 562E9]k^Am

kAm%96 72>:=:6D 2C6 2=D@ k2 9C67lQ9EEADi^^HHH]=2E:>6D]4@>^42=:7@C?:2^DE@CJ^a_a`\_h\_ `^4@?46AE:@?\5:G6\3@2E\5:D2DE6C\72>:=:6D\DF6\4@2DE\8F2C5QmDF:?8 E96 &]$]r@2DE vF2C5[k^2m 2==68:?8 :ED :?DA64E@CD 2==@H65 uC:EK=6C E@ @A6C2E6 E96 r@?46AE:@? 56DA:E6 :ED 92G:?8 DF3DE2?52C5 6=64EC:42= 2?5 D276EJ DJDE6>D]k^ Da

kAm{6DD E92? 2 J62C 367@C6 E96 7:C6[ E96 r@2DE vF2C5 46CE:7:65 E96 3@2E E@ 42CCJ FA E@ c_ A2DD6?86CD @G6C?:89E Q6G6? E9@F89 96C 6=64EC:42= H:C:?8 DJDE6>D[ 7:C6 56E64E:@? 2?5 DFAAC6DD:@? DJDE6>D 2?5 A2DD6?86C 244@>>@52E:@? 6D42A6 92E49 H6C6 😕 @A6? 2?5 @3G:@FD G:@=2E:@? @7Q 7656C2= C68F=2E:@?D[ E96 =2HDF:E 2==686D]k^ Da

kAm%96 42FD6 @7 7:C6 92D ?@E @77:4:2==J 366? 56E6C>:?65[ 244@C5:?8 E@ E96 }2E:@?2= %C2?DA@CE2E:@? $276EJ q@2C5]k^ Da

kAm%96 q@2C5 k2 9C67lQ9EEADi^^HHH]=2E:>6D]4@>^42=:7@C?:2^DE@CJ^a_a_\`_\a_^?ED3\5625=J\ 7:C6\6?8F=765\4@?46AE:@?\3642FD6\@7\=24<\@7\C@G:?8\H2E49Qm4@?4=F565 :? a_a_k^2m E92E q@J=2? 2?5 %CFE9 pBF2E:4D 72:=65 E@ 92G6 4C6H >6>36CD 4@?5F4E 2 C@G:?8 H2E49 @7 E96 D9:A 2D 😀 C6BF:C65 3J E96 &]$]r@2DE vF2C5]w25 E96J 5@?6 D@[ E96 3@2C5 56E6C>:?65[ :E 😀 =:<6=J 2 4C6H >6>36C H@F=5 92G6 56E64E65 E96 7:C6 D@@?6C 2?5 AC6G6?E65 E96 EC2865J]k^ Da

kAm%96 uqx 2:565 E96 }%$q 2?5 &]$]r@2DE vF2C5 😕 E96:C :?G6DE:82E:@?]pD A2CE @7 E92E H@C[ 7@C6?D:4 2?2=JDED 6I2>:?65 A9@?6D C64@G6C65 7C@> E96 3@2EVD 492CC65 C6>2:?D 😕 23@FE ed 766E @7 H2E6C 😕 !=2EED w2C3@C @? E96 ?@CE96C? D:56 @7 $2?E2 rCFK xD=2?5]k^ Da

k9C ^m

kAm©a_aa {@D p?86=6D %:>6D]’:D:E 2E k2 9C67lQ9EEADi^^HHH]=2E:>6D]4@>Qm=2E:>6D]4@>k^2ni ]s:DEC:3FE65 3J %C:3F?6 r@?E6?E p86?4J[ {{r]k^ Da

Marko Andrej

“Zombi fanatik. Nagrajeni ljubitelj potovanj. Navdušen glasbeni kreten. Spletni strokovnjak za internet. "

Related Posts

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Read also x