George Foreman jé čisto, Joe Lewis in njegov ‘veliki’ novi film | aprila

George Foreman jé čisto, Joe Lewis in njegov ‘veliki’ novi film |  aprila

Ko pomislimo na Detroit, pride na misel en človek: George Foreman.

Foreman pripoveduje o legendarnem boksarju iz Detroita, ki je bil 12 let prvak v tem športu od leta 1937 do 1949.

Ta stran zahteva Javascript.

Za branje vrhunske vsebine potrebujete Javascript. Omogočite ga v nastavitvah brskalnika.

kAmu@C6>2?[ fc[ 😀 ?@ D=@F49 9:>D6=7[ 2D 2 EH@\E:>6 7@C>6C 962GJH6:89E 492>A 2?5 ~=J>A:4 8@=5 >652=:DE] qFE 96 D2JD 96 H@F=5 92G6 366? ?@ >2E49 7@C {@F:D[ H9@> 96 42==D Q2 C62= AF?496C]Qk^ Da

kAmQx ;FDE E92?< v@5 x H2D ?@E 2C@F?5 :? 9:D ஏசி:>6[Q D2JD E96 fc\J62C\@=5 u@C6>2?[ H9@ >6E {@F:D 😕 `heg[ H96? {@F:D 96=A65 25G:D6 9:> @? 2 3FD:?6DD >2EE6C] Q%92E 8FJ H@F=5 92G6 AFE 2 D96==24<:?8 @? >6]Qk^Da

kAmu@C6>2? AFE 2 D96==24<:?8 @? A=6?EJ @7 @AA@?6?ED :? 9:D 42C66C[ 2?5 9:D =:76 — 3@E9 :?D:56 2?5 @FED:56 E96 C:?8 — H9:49 :D C64@F?E65 :? Qq:8 v6@C86 u@C6>2?[Q 9:D 3:8 D4C66? 3:@A:4 E92E 9:ED E962E6CD uC:52J]k^ Da

kAmu@C u@C6>2?[ 92G:?8 9:D =:76 DE@CJ E@=5 — 7C@> 9:D FA3C:?8:?8 😕 w@FDE@?VD u:7E9 (2C5 E@ 9:D :?EC@5F4E:@? E@ E96 3@I:?8 H@C=5 E@[ J6D[ 364@>:?8 2 A:E49>2? 7@C E96 H:=5=J DF446DD7F= A@CE23=6 6=64EC@?:4 8C:== E92E 362CD 9:D ?2>6 — H2D 2? 25;FDE>6?E E92E E@@< D@>6 86EE:?8 FD65 E@]k^ Da

kAmQ*@F 8@ E9C@F89 =:76 9:5:?8 J@FC =:76[Q D2JD u@C6>2?[ 492EE:?8 @G6C +@@> 7C@> E96 u@FC $62D@?D w@E6= 😕 pE=2?E2 62C=:6C E9:D >@?E9] Q*@F H62C 52C< 8=2DD6D 2?5 92ED D@ ?@ @?6 A2JD 2EE6?E:@? E@ H9@ J@F 2C6[ J@F 3FJ 2 9@FD6 2?5 J@F AFE 2 3:8 3C:4< H2== 2C@F?5 :E D@ ?@ @?6 D66D :?[ 2?5 J@F C:56 :? =:>@FD:?6D H:E9 52C< H:?5@HD] *@F 9:56 J@FC =:76]}@H 2== @7 2 DF556? J@F C6G62= 6G6CJE9:?8 E92EVD 8@:?8 @? :? J@FC =:76]xEVD ?@E 62DJ]Qk^Am

READ  Ruby Rose se vrne domov v Avstralijo | Zabava

kAmp7E6C E96 AF3=:42E:@? @7 QqJ v6@C86i %96 pFE@3:@8C2A9J @7 v6@C86 u@C6>2?Q 😕 a___ 2?5 ​​​​a__fVD Qv@5 x? |J r@C?6Ci p $A:C:EF2= |6>@:C[Q u@C6>2? D2JD 96 H2D C6A62E65=J 2AAC@24965 23@FE 5@:?8 2 >@G:6 @7 9:D =:76[ 3FE 96 H2D?VE :?E6C6DE65]k^ Da

kAm%92E 492?865 H96? 96 H2D AC6D6?E65 H:E9 2 D4C:AE 7@C Qq:8 v6@C86 u@C6>2?[Q H9:49 H2D @C:8:?2==J E:E=65 Qw62CE @7 2 {:@?]Q u@C6>2? C625 E96 D4C:AE 2?5 925 :562D E@ 96=A >2<6 :E 36EE6C[ Q2?5 E92EVD H96? x 564:565 2 >@G:6 H2D ?646DD2CJ[Q D2JD E96 72E96C @7 `a W:?4=F5:?8 7:G6 D@?D[ 2== ?2>65 v6@C86X]k^ Da

kAm%92E H2D a_`h[ 2?5 HC:E6C\5:C64E@C v6@C86 %:==>2? yC] WQ%96 w2E6 & v:G6[Q E96 }@E@C:@FD q]x]v]3:@A:4 Q}@E@C:@FDQX 7=6H E@ w@FDE@? E@ >66E H:E9 u@C6>2?[ H9@ 5C@G6 9:> 2C@F?5 E96 2C62 H96C6 96 8C6H FA] %96 EH@ 2E6 32C364F6 2?5 BF:4<=J 9:E :E @77[ 2?5 %:==>2? D2JD 96 76=E 96 82:?65 u@C6>2?VD ECFDE]k^ Da

kAmQx E2=<65 23@FE >J 8@2=D 2D 2 7:=>>2<6C[ H9:49 :D E@ 6?E6CE2:?[ E@ 92G6 2 8@@5 E:>6 E@ 92G6 9F>@C[ 3FE 36 23=6 E@ H2=< 2H2J H:E9 D@>6E9:?8 E@ D2J[Q D2JD %:==>2?[ dc] Qp?5 x E9:?< E92EVD H92E v6@C86 H2?E65 7C@> E96 DE@CJ[ 😀 36 23=6 E@ 92G6 D@>6E9:?8 E92E A6@A=6 4@F=5 H2=< 2H2J 7C@> E96 >@G:6 H:E9]Qk^ Da

kAmu:=>:?8 H2D D6E E@ 368:? 😕 a_a_ 😕 }6H ~C=62?D 3FE 72465 D6G6C2= 56=2JD[ 7:CDE 7C@> E96 r~’xs\`h A2?56>:4 2?5 =2E6C H96? 2 9FCC:42?6 3=6H E96 C@@7 @77 E96 7:=>VD AC@5F4E:@? @77:46] p?5 E96? 24E@C |:4926= z](:==:2>D[ H9@ H2D 42DE 2D u@C6>2?VD EC2:?6C 2?5 >6?E@C[ s@4 qC@25FD[ 5:65 😕 $6AE6>36C a_a`] Ww6 H2D C6A=2465 3J p4256>J pH2C5\H:??6C u@C6DE (9:E2<6C]Xk^Am

READ  Slovenija U21 2-2 Anglija U21: Young Lions izgubijo prednost dveh golov v kvalifikacijskem krogu za Euro 2023 | Novice o nogometu

kAm%96 D6C:6D @7 92C5D9:AD E6DE65 %:==>2?VD C6D@=G6 3FE F=E:>2E6=J[ 96 76=E[ A2C2==6=65 D@>6 @7 E96 492==6?86D u@C6>2? 72465 😕 9:D =:76 2?5 42C66C[ H9:49 :?4=F565 2 4@>6324< 2E 286 bg E92E 4F=>:?2E65 H:E9 9:> H:??:?8 2 H@C=5 492>A:@?D9:A 2E 286 cd[ a_ J62CD 27E6C =@D:?8 E96 36=E 7@C E96 7:CDE E:>6]k^ Da

kAmQ(6 ?66565 E92E[Q D2JD E96 |:=H2F<66\3C65 %:==>2?] Qx 925 E@ C6>:?5 >JD6=7[ H:E9 2== E96 @3DE24=6D E92E H6 H6C6 724:?8[ ;FDE DE2J E96 4@FCD6 2?5 E9:?8D H@F=5 H@C< @FE]Qk^ Da

kAmu@C6>2?[ H9@ 😀 A=2J65 😕 E96 7:=> 3J z9C:D s2G:D WQyF52D 2?5 E96 q=24< |6DD:29QX[ @?=J G:D:E65 E96 7:=>VD D6E @?46 5FC:?8 7:=>:?8[ 3FE 96 H2D 2G2:=23=6 E@ %:==>2? :7 E96 5:C64E@C 925 2?J BF6DE:@?D @C 4=2C:7:42E:@?D[ 2D =@?8 2D 96 4@F=5 7:8FC6 @FE H9:49 @7 u@C6>2?VD EH@ A9@?6D 96 H2D FD:?8 2E 2?J 8:G6? E:>6]k^ Da

kAmu@C6>2? D2JD 96VD AC@F5 @7 E96 7:=> 2?5 :ED >6DD286[ 3FE E96C6 H6C6 DE:== 2 76H EH62<D 96 H2?E65 E@ >2<6] Q%96 7:CDE @?6 H2D E96 DE@CJ @7 E96 #F>3=6 😕 E96 yF?8=6 2?5 E96 C@A6\2\5@A6[Q u@C6>2? D2JD @7 9:D 9:DE@C:4 `hfc 3@FE H:E9 |F92>>25 p=: 😕 +2:C6] Qx E9@F89E[ V=@@<[ :EVD >J >@G:6] (9J ?@E =6E >6 H:? E9:DE:>6nVQk^Am

kAmu@C6>2?[ H9@D6 72>@FD H6:89E 82:?D 2?5 =@DD6D 2C6 56E2:=65 😕 E96 7:=>[ D2JD 96VD 62E:?8 H6== E96D6 52JDj AC:@C E@ E96 :?E6CG:6H[ 96 925 ;FDE 7:?:D965 FA 2 D2=25] Qx7 J@F H2?EE@ DE2J @? E96 A=2?6E[ J@F 36EE6C 62E 962=E9J[Q u@C6>2? D2JD[ 3FE 96 5@6D 255[ F?AC@>AE65[ Q3FE E96C6VD ?@E9:?8 =:<6 2 56=:4:@FD 4966D63FC86C]Qk^ Da

kAm%:==>2? D2JD E96 =6DD@? @7 Qq:8 v6@C86 u@C6>2?Q 😀 E96 :>A@CE2?46 @7 ?@E ;F58:?8 2 3@@< 3J :ED 4@G6C[ 2?5 9@H u@C6>2? :D >F49 >@C6 E92? E96 2?8CJ J@F?8 >2? 96 H2D :?:E:2==J A2:?E65 — 2?5 5:D>:DD65 — 2D]k^ Da

READ  Jamajški kralj reggaeja obiskal Bermude - The Royal Gazette

kAmu@C6>2? D2JD H92E 96 E2<6D 2H2J 7C@> E96 >@G:6[ 2?5 9:D =:76[ 😀 9:D @H? EC:F>A9 @G6C 25G6CD:EJ]k^ Da

kAmQx DE2CE65 7C@> ?@E9:?8[ ?@H96C6[ 5:5?VE 6G6? 92G6 9@A6] r6CE2:?=J 5:5?VE 92G6 2?J 72:E9]qFE x >256 :EE@ E96 E@A[Q 96 D2JD] Qx 8@E 2 492?46 E@ =@D6 :E 2== 2?5 E96? 92G6 2 D64@?5 492?46[ 2?5 E92EVD D@>6E9:?8 2?J@?6 2?5 6G6CJ@?6 42? 5@[Q 96 D2JD]k^ Da

kAmu@C6>2? D2JD 96 H2?ED 9:D DE@CJ E@ 36 2? :?DA:C2E:@? E@ @E96CD]Q(92E J@F 42? 5@ H:E9 >J =:76[ ?@E H92E xVG6 5@?6 H:E9 :E[Q 96 D2JD] Q%92EVD 2 =6824J]Qk^Da

kAm———k^Da

kAmVqxv vt~#vt u~#t|p}Vk^Am

kAm#2E65i !v\`b W7@CD@>6 DA@CED G:@=6?46Xk^da

kAm#F??:?8 E:>6i ai_gk^Am

kAmw@HE@ H2E49i x? E962E6CD uC:52Jk^Da

kAm———k^Da

kAmU4@AJja_ab k2 9C67lQ9EEAi^^HHH]56EC@:E?6HD]4@>QmHHH]56EC@:E?6HD]4@>k^2m]’:D:E 2E k2 9C67lQ9EEADi^6 E?6HD]4 @>Qm56EC@:E?6HD]4@>k^2m]s:DEC:3FE65 3J %C:3F?6 r@?E6?E p86?4J[ {{r]k^ Da

Copyright 2023 Tribune Content Agency.

Marko Andrej

“Zombi fanatik. Nagrajeni ljubitelj potovanj. Navdušen glasbeni kreten. Spletni strokovnjak za internet. "

Related Posts

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Read also x