Direktor filmskega festivala Sundance Eugene Hernandez | aprila

Direktor filmskega festivala Sundance Eugene Hernandez |  aprila

Podjetje Sundance Hernandez je v sredo napovedal, da bo postal četrti direktor festivala v njegovi skoraj štiridesetletni zgodovini, poleg tega pa bo predsedoval celoletnim javnim programom družbe.

Ta stran zahteva Javascript.

Za branje vrhunske vsebine potrebujete Javascript. Omogočite ga v nastavitvah brskalnika.

kAmq67@C6 EC25:?8 {:?4@=? r6?E6C 7@C !2C< r:EJ[ &E29[ w6C?2?56K H:== C6>2:? H:E9 E96 }6H *@C< u:=> u6DE:G2= E9C@F89 k2 9C67lQ9EEADi^^2A?6HD]4@>^2CE:4=6^6?E6CE2:?>6?E\?6H\J@C<\7:=>\76DE:G2=D\BF66?D\45fg7f_bf2cadff5eeeh4543ea2ed`adQm:ED FA4@ >:?8 65:E:@?k^2m[ H9:49 <:4<D @77 $6AE] b_]w6 H:== DE2CE 9:D ?6H A@D:E:@? H:E9 $F?52?46 😕 }@G6>36C[ 3FE a_acVD $F?52?46 — :ED c_E9 — H:== 36 9:D 7:CDE E@ =625]k^ Da

kAm“$F?52?46’D 564256D @7 =6256CD9:A[ 492>A:@?:?8 2CE:DE:4 5:D4@G6CJ 2?5 :?56A6?56?E 6IAC6DD:@?[ H2D 2 =2?5>2C< 42E2=JDE 😕 >J =:76[Q D2:5 w6C?2?56K 😕 2 DE2E6>6?E] “}62C=J b_ J62CD 28@[ =@@<:?8 7@C 5:C64E:@? 2?5 4FC:@FD[ x H6?E E@ E96 $F?52?46 u:=> u6DE:G2= 7@C E96 7:CDE E:>6] x :>>65:2E6=J 4@??64E65 H:E9 :ED >:DD:@?[ 2?5 :E 492?865 >J =:76]”k^Da

kAmy2?F2CJVD $F?52?46 u:=> u6DE:G2= — :ED 7:CDE :?\A6CD@? 76DE:G2= 😕 E9C66 J62CD — 😀 36:?8 D96A96C565 3J y@2?2 ‘:46?E6[ $F?52?46 x?DE:EFE6 49:67 6I64FE:G6[ 2?5 z:> *FE2?:[ 5:C64E@C @7 AC@8C2>>:?8[ 27E6C E96 56A2CEFC6 😕 yF?6 3J %23:E92 y24<D@?] y24^2CE:4=6^76fd2b5a3g`g`h_65`5h6ce3h4`7`g5eQmH2D E96 7:CDE H@>2? 2?5 7:CDE A6CD@? @7 4@=@CE@ =625 p>6C:42VD AC6>:6C :?56A6?56?E 7:=> 76DE:G2=k^2m]$96 D6CG65 2D 76DE:G2= 5:C64E@C 7@C EH@ J62CD[ 2 A2?56>:4 DA2? E92E D2H $F?52?46 >@F?E k2 9C67lQ9EEADi^^2A?6HD]4@>^2CE:4=6^3:==\4@D3J\E649?@=@8J\6?E6CE2:?>6?E\A2C<\4:EJ\DF?52?46\7 :=>\76DE:G2=\3ad45a54`736c`45h2_`ef6c752fgde_QmDF446DD:G6 G:CEF2= 65:E:@?Dk^2m]y2?F2CJVD $F?52?46 D2>== 6 ==6C @?\56 >2?5 DEC62>:?8 4@>A@?6?EE@ =2F?49 92=7H2J E9C@F89 E96 !2C< r:EJ 76DE:G2=]k^ I

kAmw6C?2?56K 92D 366? H:E9 u:=> 2E {:?4@=? r6?E6C D:?46 a__`_[ H96? 96 3642>6 9625 @7 5:8:E2= DEC2E68J] w6 H2D AC6G:@FD=J 4@\7@F?56C 2?5 65:E@C\:?\49:67 @7 x?5:6(:C6]w:DE:>6 CF? ?:?8 E96 }6H *@C< u:=> u6DE:G2= 2=D@ 4@CC6DA@?565 H:E9 E96 A2?56>:4]x? E92E A6C:@5[ E96 76DE:G2= 6IA2?565 :ED 7@@EAC:?E E9C@F89 E96 7:G6 3@C@F89D @7 }6H *@C<[ 9@=5:?8 5C:G6\:?D 2C@F?5 E96 4:EJ 😕 2 r~’xs\>2CC65 a_a_ 76DE:G2= 367@C6 2 a_a` 4@>6324< 65:E:@?]k^ Da

READ  Profesionalni turnir v slamnati žogi ta konec tedna privabi na tisoče v Frisco

kAm“xE’D 2 7F== 4:C4=6 >@>6?E 2D tF86?6 92D 366? :?6IEC:423=J 4@??64E65 E@ $F?52?46 7@C >@C6 E92? Oglas J62CD[ 6G6C D:?46 96 42>6 E@ E96 u6DE:G2= 😕 E96 >:5\`hh_D E@ 3F:=5 x?5:6H:C6[ 2? @?=:?6 4@>>F?:EJ 7@C :?5:6 7:=>[Q D2:5 ‘:?46?E6 😕 2 DE2E6>6?E] “w6’D 366? 2E E96 7@C67C@?E @7 DFAA@CE:?8 :?56A6?56?E 2CE:DED 2?5 566A=J :?G6DE65 😕 E96 42C66CD @7 DE@CJE6==6CD 2?5 E96 7:6=5 2D 2 H9@=6]”k^Am

kAm“u@C 2=>@DE E9C66 564256D[ tF86?6 92D 366? H@C<:?8 @? 2 A2C2==6= A2E9 H:E9 >2?J @7 E96 D2>6 G2=F6D 2?5 @3;64E:G6D 😕 >:?5[” D2:5 #@36CE #657@C5[ 7@F?56C @7 E96 $F?52?46 x?DE:EFE6] “x’> D@ A=62D65 E@ 92G6 9:> D6CG6 2D @FC ?6H 76DE:G2= 5:C64E@C[ 96=A:?8 E@ DFAA@CE 2 ?6H 86?6C2E:@? @7 2CE:DED[ 2?5 E2<:?8 FD :?E@ E96 ?6IE 564256 @7 $F?52?46’D DE@CJ]”k^Da

Avtorske pravice 2022 Associated Press. Vse pravice pridržane. Te vsebine ni dovoljeno objavljati, predvajati, prepisati ali ponovno distribuirati brez dovoljenja.

Marko Andrej

“Zombi fanatik. Nagrajeni ljubitelj potovanj. Navdušen glasbeni kreten. Spletni strokovnjak za internet. "

Related Posts

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Read also x