52. dopisno srečanje RS

Vlada je sprejela novelo uredbe o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja

Vlada Republike Slovenije je z uredbo spremenila in dopolnila določitev programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitev pristojnosti, potrebnih za njegovo izvajanje in določitev obsega sredstev za leto 2022.

Spremenjena odredba podaljšuje veljavnost sedanje odredbe do leta 2023, kot je potrebno za nadaljevanje programov, vzpostavljenih z odredbo 2022. Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju v četrtem odstavku 63. člena določa, da če pogodba ni sklenjena do konca novembra in vlada do konca decembra ne določi vsebine pogodbe, se pogodba za preteklo koledarsko leto šteje za preteklo koledarsko leto. velja do določitve vsebine pogodbe. Posel med partnerji do konca novembra ni bil sklenjen.

Zaradi zahtevnosti in obsežnosti vsebine (brez prilog k programu storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja bo okvirno 200 členov), ki jih je treba zaradi zagotavljanja dostopnosti zdravstvenih storitev sprejemati bolj natančno, odlok ne bo objavljen. konec leta 2022, vendar do 31. januarja 2023.

Glede na navedeno je potrebno podaljšati veljavnost odloka, saj bo neupoštevanje vseh teh vsebin vplivalo na nemoteno izvajanje programov, s tem na dostop do nujne medicinske pomoči in dostop do zdravstvenih storitev ter kot posledično se bo zdravstveno stanje prebivalcev Republike Slovenije poslabšalo. Vsebine, ki jih je mandat podaljšal do leta 2023, bodo vključene tudi v načrt storitev za leto 2023.

Vir: Ministrstvo za zdravje

Vlada je potrdila spremembe in dopolnitve tarif za medicinski material in medicinske pripomočke Javne agencije Republike Slovenije.

Vlada je potrdila spremembe in dopolnitve tarif Javne agencije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZPM) Republike Slovenije. Namen in namen honorarja je s honorarji pokriti stroške izvajanja dela JAZMP, ki se izvaja v skladu s predpisi in odredbami, vključno s stroški izvajanja razvojnega dela.

READ  Hrvaška nadzira veliko nadgradnjo terminala za UZP Adriatic, pravi premier - EURACTIV.com

Svet JAZMP na podlagi Zakona o zdravilih, Zakona o javni agenciji in sklepa o ustanovitvi JAZMP ter soglasja Vlade Republike Slovenije objavi tarifo, s katero določi višino plačila. Stroški osebnih storitev in stroški izvedbe strokovnih nalog in storitev iz pristojnosti JAZMP glede na načrtovane cilje in naloge, določene v načrtu dela agencije. Za naloge in storitve iz pristojnosti JAZMP se obračunava določeno število točk. Višina plačil oziroma število točk se določi glede na stroške naloge.

Predlagane spremembe in dopolnitve pristojbin JMAAP določajo pristojbine na področju kliničnega preskušanja zdravil za uporabo v humani medicini v skladu z 22. členom Direktive o izvajanju Uredbe (EU) o kliničnem preskušanju zdravil. izdelkov. Človeška uporaba. Poleg tega določa podrobne pogoje, kot so vloge, upravičene do znižane tarife, znižanje nekaterih tarif za homeopatska zdravila, zvišanje tarife za vnos/uvoz zdravil, uvrščenih na seznam nujnih ali nujno potrebnih zdravil. Vzpostavitev fiksne cene za farmacevtske izdelke, komplete za testiranje alergij ali izvlečke za alergije. Hkrati se s predlaganimi popravki takse zaradi rasti stroškov dela JAZMP in inflacije vrednost ene točke zvišuje za 10 %, in sicer s 5 EUR na 5,5 EUR.

Vir: Ministrstvo za zdravje

Nov osnutek Zakona o opravljanju nadnacionalnih storitev

Vlada je danes na dopisni seji sprejela predlog zakona o transnacionalnih storitvah (ZčmIS-1), ki ga je pripravilo ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Namen zakona je celovita ureditev položaja napotenih delavcev pri opravljanju čezmejnih storitev slovenskih podjetij in samozaposlenih, nosilcev gospodarske dejavnosti, svojim strankam v drugih državah članicah EU.

Prvič po vstopu Slovenije v EU je Slovenija pristala na formalno ureditev čezmejnega poslovanja vseh slovenskih podjetij. Predlog zakona zagotavlja enako obravnavo delovnih mest glede na naravo dela (začasno ali občasno ali trajno, neprekinjeno), vzpostavlja varovalke za učinkovito preprečevanje kršitev in zlorab delovnopravne zakonodaje ter vzpostavlja orodja za učinkovito izvajanje nadzora. Upoštevanje določil čezmejnega opravljanja storitev, tako z delovnopravnega vidika kot zagotavljanja ustrezne socialne varnosti napotenih delavcev.

READ  Kakšen je gospodarski vpliv geopolitičnih nemirov?

Zakon prenaša novo Direktivo 2020/1057/EU v slovensko zakonodajo o napotenih voznikih v mednarodnem prometu, ki je del paketa mobilnosti EU. ZČmIS-1 s prenosom Direktive 2020/1057/EU v slovenskem zakonodajnem okviru zagotavlja:

  • Izjema od splošnih pravil o napotitvi, ki veljajo za kabotažo in mednarodni prevoz, razen za prevoz, “dvosmerni promet” (tako tovorni kot potniški) in dvosmerni prevoz z dvema dodatnima postankoma, povezanima s prevozom – ta izjema ima pogodbo o storitvah med delodajalec, ki pošilja voznika, in pogodbena stranka, ki deluje v državi gostiteljici EU;
  • Kazen za kršitev dolžnosti prevoznikov in napotenih voznikov.

Predlog zakona predlaga črtanje drugega odstavka 144. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) zaradi zagotavljanja enake obravnave delavcev enakega delovnega položaja v smislu enake obravnave v smislu socialne varnosti. . Na tej podlagi le delavci na določenih delovnih mestih plačujejo znižane prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Ministrstvo meni, da to razlikovanje med različnimi vrstami delavcev v istem delovnem razmerju ni niti primerno niti ustavno sporno. Ministrstvo pri tem izpostavlja, da so bile rešitve, navedene v predlogu zakona, predmet zelo širokega in dolgega socialnega dialoga, ki je decembra 2022 pripeljal do soglasja v Ekonomsko socialnem svetu.

Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Vlada je prerazporedila sredstva v državnem proračunu

Vlada je v finančnem načrtu ministrstva za zdravje prerazporedila približno 5,6 milijona evrov. Sredstva bodo med drugim porabljena za plačilo zahtevkov za cepljenje proti covidu-19 in gripi, dodatkov za delo s covid-19 bolniki in dodatkov za posebno obremenitev Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS).

Vir: Ministrstvo za zdravje

Sprejem spremembe Resolucije o Državnem načrtu ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim jedrskim gorivom za obdobje 2023-2032

Vlada soglaša s predlogom spremembe Resolucije o Državnem načrtu ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim jedrskim gorivom za obdobje 2023–2032.

READ  Slovenija izvolila prvo predsednico - EURACTIV.com

Z novelo se usklajuje besedilo Resolucije o Državnem načrtu ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim jedrskim gorivom za obdobje 2023–2032 na podlagi mnenja Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora.

Dopolnitev je redakcijske narave in sledi mnenju Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora, saj je besedilo sklepa dopolnjeno z novim 12. poglavjem (Začetek veljavnosti sklepa). Sklep začne veljati 1. januarja 2023. Obravnava sklepa na seji Odbora Državnega zbora za infrastrukturo, okolje in prostor dne 30. 11. 2022 je bila preložena na januarsko sejo istega odbora. Zaradi zamude pri sprejemu sklepa je bila potrebna revizija datuma uveljavitve sklepa.

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor

Mojca Andreja

Nagnjena je k apatiji. Nevidni raziskovalec. Vseživljenjski guru slanine. Potovalni odvisnik. Organizator. "

Related Posts

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Read also x